Natuurtypen in het gebied

Binnen de gemeente Cranendonck is een grote diversiteit aan natuurtypen te ontdekken. Als gekeken wordt naar de zichtbare typen natuur, zoals een bezoeker van Cranendonck deze tegenkomt, zijn daar:

  • Heidevelden
  • Naaldbossen
  • Loofbossen
  • Droge, heuvelachtige zand gebieden
  • Natte, drassige ‘broek’ gebieden
  • Buulder Aa
  • Extensieve agrarische gronden

Door deze veelheid aan natuurtypen is het buitengebied van Cranendonck een afwisselend landschap, waarbij natuur en landbouw elkaar afwisselen. Juist deze afwisseling geeft de openheid en structuur die door menigeen zeer gewaardeerd wordt.

Vanuit de Reconstructie (dit is een plan om het platteland in een aantal provincies economisch vitaal, groen en leefbaar te houden) zijn ook een aantal natuurdoelen opgesteld. Vanuit die natuurdoelen (zoals het realiseren van een Ecologische Hoofdstructuur, of Ecologische Verbindingszones) zijn weer projecten gekomen. Voorbeelden van deze projecten zijn:

  • Verdrogingsbestrijding in de natte natuurparel “De Pan” (Maarheeze) en “Buulder Broek”
  • Beek en kreekherstel Buulder Aa, Weergraaf en Boschloop

Ook zijn er natuurgebieden aangewezen die behouden moeten worden, en met elkaar verbonden worden. Dit zijn onder andere het Ringselven, de Hoort, Buulder Broek, Cranendonckse Bos en de Weerter- en Buulderbergen. 
Binnen de reconstructie wordt niet alleen gewerkt aan bescherming van natuurtypen, maar wordt ook een plaats gegeven aan de landbouw. Om dit te realiseren is tussen Sterksel en Maarheeze een landbouwontwikkelingsgebied (LOG) aangewezen, waar onder andere de varkenshouderij de ontwikkelingsruimte krijgt die nodig is.

Niet alleen de Reconstructie is een plan waarbij de verschillende natuurtypen beschermd worden, ook Natura2000 regelt dit, maar dan op Europees niveau. Hierbij wordt uitgegaan van het idee dat natuur niet ophoudt bij landsgrenzen en dat het voor behoud van de vitaliteit en diversiteit van belang is om internationale maatregelen te nemen. De gebieden Weerter- en Buulderbergen & Ringselven zijn Natura2000 gebied.